Duurzaam drinkwater

Het drinkwater in Nederland zal steeds duurder worden. Ziekenhuizen, zorginstellingen, campings, zwembaden en overige installaties moeten wekelijks het koude water en het warme tapwater spoelen. Dit is erg arbeidsintensief en kost bovendien erg veel drinkwater en energie. Wanneer legionellaoverschrijdingen zich hebben voorgedaan, mag volgens de wetgeving en de toezichthouder ILenT (Inspectie Leefomgeving en Transport) gebruik worden gemaakt van alternatieve technieken. Door gebruik te maken van één van deze technieken mag de frequentie van het spoelen worden verminderd en de warmtapwatertemperatuur iets worden verlaagd. Het gevolg is dat er minder duurzaam drinkwater wordt verspild en onnodig extra energie wordt verbruikt.

KDWS Nederland B.V., een gecertificeerde specialist voor alternatieve technieken

Bij het toepassen van een alternatieve techniek is wettelijk bepaald dat uitsluitend een BRL6010 gecertificeerd legionella-adviseur mag adviseren omtrent welke techniek mag worden toegepast. Hierbij wordt door KDWS Nederland B.V. een oordeel opgesteld waaruit blijkt welke techniek voor een specifieke installatie het meest geschikt is.

Indien u meer wilt weten over het toepassen van alternatieve technieken dan bieden wij de mogelijkheid om gebruik te maken van onze kennis en begeleiding.

Grote voordelen berekeningsmethodiek Simdeum

Sinds begin 2013 maakt KDWS Nederland B.V. gebruik van de modernste berekeningsmethodiek Simdeum. Het grote voordeel hiervan is dat kleinere leidingdiameters kunnen worden toegepast. Grote voordelen hiervan zijn:

 • een hogere doorstroomsnelheid
 • mindere inhoud aan drinkwater in de installatie
 • geen afzetting van biofilm en sediment
 • een optimale verversing van het drinkwater
 • een verse smaak aan het drinkwater
 • minder warmtapwater voorraad benodigd
 • vermindering van water- en energieverbruik

Het belang van drinkwater voor varkens

Water is het hoofdbestanddeel van elk organisme, dus ook van varkens. Water is in feite de belangrijkste voedingsstof die varkens tijdens hun leven consumeren. Varkens hebben water om diverse redenen nodig. Water stuurt stofwisselingsprocessen aan, houdt de lichaamstemperatuur op peil, transporteert voedingsstoffen naar weefsels, voert afvalstoffen af, bevordert de melkproductie en draagt natuurlijk bij aan groei en productie. Het is dan ook geen verrassing dat direct beschikbaar schoon drinkwater van essentieel belang is voor de gezondheid en het welzijn van varkens.

Varkens krijgen het meeste water binnen door te drinken. Een pasgeboren big bestaat voor ongeveer 80% uit water, een volwassen dier voor ongeveer 50%. Een varken kan bijna al zijn vet en de helft van zijn eiwitten verliezen en nog steeds blijven leven. Maar als het een tiende van zijn vochtgehalte verliest, gaat het dood. Water is dus voor elk varken van levensbelang. Het juiste evenwicht tussen voedsel- en waterinname is daarom essentieel. Voeding en groei vertonen een sterke samenhang met het drinkgedrag. Elke factor die de waterconsumptie laat verminderen of hindert, leidt tot vertraagde groei van het varken.

Gezondheid

Een ziek varken zal minder drinken. Waterconsumptie is dan ook een duidelijke indicator voor de gezondheid van varkens. Als uit interne gegevens blijkt dat er een paar dagen achter elkaar minder water is verbruikt, of wanneer er op één dag 30% minder water wordt gedronken, dan is dat een goede aanwijzing voor gezondheidsproblemen. Als varkens minder drinken, eten ze ook minder en nemen de groei en de melkproductie af.

Sommige varkenshouders bieden minder voedsel of water aan, wat de gezondheid van varkens kan beïnvloeden. Als er minder voedsel wordt aangeboden gaat het dier meer water drinken omdat het zijn buik wil vullen. Maar als de varkenshouder veel varkens houdt of wanneer de watertoevoer opzettelijk beperkt wordt, kan meer drinken een probleem worden. Een zorgvuldig beleid op dit gebied is dan ook zeer belangrijk.

meer

WML hervat inname Maaswater

WML neemt sinds zaterdag 23 november weer Maaswater in voor de bereiding van drinkwater. De kwaliteit van het Maaswater is afgelopen week voldoende verbeterd, zodat het voorraadbekken in Midden-Limburg zonder risico’s aangevuld kan worden.

De inname van Maaswater lag sinds 30 oktober stil vanwege een te sterke verontreiniging van de Maas met het bestrijdingsmiddel prosulfocarb. Dankzij het controle- en alarmeringssysteem en de samenwerking met Rijkswaterstaat werd de inname tijdig gestaakt. De productie en kwaliteit van het drinkwater bleven daardoor gegarandeerd.

Kwetsbaar
Dat de drinkwaterproductie robuust genoeg bleek voor deze tijdelijke verontreiniging is positief. Tegelijk toont de verontreiniging weer de kwetsbaarheid van onze drinkwaterbronnen aan. Ze laat zien dat een goede bescherming essentieel is. Voor miljoenen mensen in Nederland en België is de Maas de bron voor het drinkwater. Een emissie-loze landbouw, waarbij geen gewasbeschermingsmiddelen meer in het water terechtkomen, draagt bij aan het beschermen van onze drinkwaterbronnen. Om te voorkomen dat hoge concentraties verontreinigingen vanuit de industrie in ons rivierwater terechtkomen, is het van belang dat het transparant is wat industrieën lozen op het  oppervlaktewater. Dit geldt natuurlijk voor het hele stroomgebied van de Maas: bescherming van de rivier houdt niet op bij de grenzen.

https://www.wml.nl/over-wml/nieuws/wml-hervat-inname-maaswater

Drinkwater wereldwijd WHO 2019

Belangrijkste feiten

 • In 2017 maakte 71% van de wereldbevolking (5,3 miljard mensen) gebruik van een veilig beheerde drinkwaterservice – dat wil zeggen, een locatie op het terrein, beschikbaar wanneer nodig en vrij van besmetting.
 • 90% van de wereldbevolking (6,8 miljard mensen) gebruikte minstens een basisdienst. Een basisservice is een verbeterde drinkwaterbron binnen een rondreis van 30 minuten om water te verzamelen.
 • 785 miljoen mensen missen zelfs een basis drinkwatervoorziening, waaronder 144 miljoen mensen die afhankelijk zijn van oppervlaktewater.
 • Wereldwijd gebruiken minstens 2 miljard mensen een drinkwaterbron verontreinigd met ontlasting.
 • Verontreinigd water kan ziekten overdragen zoals diarree, cholera, dysenterie, tyfus en polio. Vervuild drinkwater veroorzaakt naar schatting elk jaar 485.000 diarree.
 • Tegen 2025 zal de helft van de wereldbevolking in gebieden met waterstress leven.
 • In de minst ontwikkelde landen heeft 22% van de zorginstellingen geen watervoorziening, 21% geen sanitaire voorzieningen en 22% geen afvalbeheerservice.

Invoering

Veilig en gemakkelijk beschikbaar water is belangrijk voor de volksgezondheid, of het nu wordt gebruikt voor drinken, huishoudelijk gebruik, voedselproductie of recreatieve doeleinden. Verbeterde watervoorziening en sanitaire voorzieningen en een beter beheer van watervoorraden kunnen de economische groei van landen stimuleren en kunnen aanzienlijk bijdragen tot armoedebestrijding.

In 2010 erkende de Algemene Vergadering van de VN expliciet het mensenrecht op water en sanitaire voorzieningen. Iedereen heeft recht op voldoende, continu, veilig, acceptabel, fysiek toegankelijk en betaalbaar water voor persoonlijk en huishoudelijk gebruik.

Drinkwater diensten

Doelstelling duurzame ontwikkeling vereist een universele en billijke toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater. Het doel wordt gevolgd met de indicator van “veilig beheerde drinkwatervoorzieningen” – drinkwater uit een verbeterde waterbron die zich op het terrein bevindt, beschikbaar wanneer nodig, en vrij van fecale en prioritaire chemische besmetting.

In 2017 gebruikten 5,3 miljard mensen veilig beheerde drinkwaterservices, dat wil zeggen, ze gebruikten verbeterde waterbronnen op locatie, beschikbaar wanneer nodig en vrij van besmetting. De resterende 2,2 miljard mensen zonder veilig beheerde services in 2017 waren onder meer:

 • 1,4 miljard mensen met basisvoorzieningen , wat betekent dat een verbeterde waterbron zich binnen een retour van 30 minuten bevindt
 • 206 miljoen mensen met beperkte diensten, of een verbeterde waterbron die meer dan 30 minuten nodig heeft om water te verzamelen
 • 435 miljoen mensen nemen water uit onbeschermde bronnen en bronnen
 • 144 miljoen mensen verzamelen onbehandeld oppervlaktewater uit meren, vijvers, rivieren en beken.

Er blijven grote geografische, sociaal-culturele en economische ongelijkheden bestaan, niet alleen tussen landelijke en stedelijke gebieden, maar ook in dorpen en steden waar mensen met een laag inkomen, informele of illegale nederzettingen meestal minder toegang hebben tot verbeterde bronnen van drinkwater dan andere inwoners.

Water en gezondheid

Verontreinigd water en slechte sanitaire voorzieningen zijn gekoppeld aan de overdracht van ziekten zoals cholera, diarree, dysenterie, hepatitis A, tyfus en polio. Afwezige, ontoereikende of onjuist beheerde water- en sanitaire voorzieningen stellen personen bloot aan vermijdbare gezondheidsrisico’s. Dit is met name het geval in zorginstellingen waar zowel patiënten als personeel een extra risico lopen op infectie en ziekte wanneer er geen water, sanitaire voorzieningen en hygiënische voorzieningen zijn. Wereldwijd ontwikkelt 15% van de patiënten een infectie tijdens een ziekenhuisverblijf, terwijl het aandeel veel groter is in landen met lage inkomens.

Onvoldoende beheer van stedelijk, industrieel en agrarisch afvalwater betekent dat het drinkwater van honderden miljoenen mensen gevaarlijk vervuild of chemisch vervuild is.

Naar schatting sterven elk jaar ongeveer 829 000 mensen aan diarree als gevolg van onveilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en handhygiëne. Diarree is echter grotendeels te voorkomen en het overlijden van 297.000 kinderen jonger dan 5 jaar zou elk jaar kunnen worden vermeden als deze risicofactoren zouden worden aangepakt. Waar water niet direct beschikbaar is, kunnen mensen besluiten dat handwas geen prioriteit is, waardoor de kans op diarree en andere ziekten toeneemt.

Diarree is de meest bekende ziekte die verband houdt met besmet voedsel en water, maar er zijn andere gevaren. In 2017 hadden meer dan 220 miljoen mensen een preventieve behandeling nodig voor schistosomiasis – een acute en chronische ziekte veroorzaakt door parasitaire wormen die zijn opgelopen door blootstelling aan besmet water.

In veel delen van de wereld dragen insecten die in water leven of broeden ziektes zoals knokkelkoorts. Sommige van deze insecten, bekend als vectoren, broeden in schoon, in plaats van vuil water, en huishoudelijke drinkwatercontainers kunnen als broedplaats dienen. De eenvoudige tussenkomst van het afdekken van wateropslagcontainers kan het fokken van vectoren verminderen en kan ook de fecale besmetting van water op huishoudniveau verminderen.

Economische en sociale effecten

Wanneer water uit verbeterde en meer toegankelijke bronnen komt, besteden mensen minder tijd en moeite om het fysiek te verzamelen, wat betekent dat ze op andere manieren productief kunnen zijn. Dit kan ook leiden tot meer persoonlijke veiligheid door de noodzaak te verminderen om lange of riskante reizen te maken om water te verzamelen. Betere waterbronnen betekenen ook minder uitgaven voor gezondheid, omdat mensen minder snel ziek worden en medische kosten oplopen, en beter in staat zijn om economisch productief te blijven.

Vooral voor kinderen die het risico lopen te lijden aan watergerelateerde ziekten, kan de toegang tot verbeterde waterbronnen leiden tot een betere gezondheid en dus tot een betere schoolbezoek, met positieve gevolgen op langere termijn voor hun leven.

Uitdagingen

Klimaatverandering, toenemende waterschaarste, bevolkingsgroei, demografische veranderingen en verstedelijking vormen al uitdagingen voor watervoorzieningssystemen. Tegen 2025 zal de helft van de wereldbevolking in gebieden met waterstress leven. Hergebruik van afvalwater, om water, voedingsstoffen of energie terug te winnen, wordt een belangrijke strategie. Steeds meer landen gebruiken afvalwater voor irrigatie – in ontwikkelingslanden vertegenwoordigt dit 7% van geïrrigeerd land. Hoewel deze praktijk ten onrechte gezondheidsrisico’s met zich meebrengt, kan veilig beheer van afvalwater meerdere voordelen opleveren, waaronder een verhoogde voedselproductie.

Opties voor waterbronnen die worden gebruikt voor drinkwater en irrigatie zullen blijven evolueren, met een toenemende afhankelijkheid van grondwater en alternatieve bronnen, waaronder afvalwater. Klimaatverandering zal leiden tot grotere schommelingen in geoogst regenwater. Het beheer van alle watervoorraden moet worden verbeterd om de voorziening en de kwaliteit te waarborgen.

WHO-reactie

Als de internationale autoriteit op het gebied van volksgezondheid en waterkwaliteit, voert de WHO wereldwijde inspanningen om de overdracht van door water overgedragen ziekten te voorkomen, en adviseert ze overheden bij de ontwikkeling van op gezondheid gebaseerde doelen en voorschriften.

De WHO produceert een aantal richtlijnen voor waterkwaliteit, inclusief drinkwater, veilig gebruik van afvalwater en veilige recreatieve wateromgevingen. De waterkwaliteitsrichtlijnen zijn gebaseerd op het beheren van risico’s en sinds 2004 bevorderen de Richtlijnen voor drinkwaterkwaliteit het Kader voor veilig drinkwater. Het raamwerk beveelt de vaststelling aan van op gezondheid gebaseerde doelen, de ontwikkeling en implementatie van waterveiligheidsplannen door waterleveranciers om risico’s van het stroomgebied tot de consument het meest effectief te identificeren en te beheren, en onafhankelijk toezicht om ervoor te zorgen dat waterveiligheidsplannen effectief zijn en op gezondheid gebaseerde doelen zijn wordt ontmoet.

De WHO ondersteunt ook landen bij het implementeren van de richtlijnen voor de kwaliteit van drinkwaterkwaliteit door de ontwikkeling van praktisch begeleidingsmateriaal en het bieden van directe landenondersteuning. Dit omvat de ontwikkeling van lokaal relevante voorschriften voor de drinkwaterkwaliteit die zijn afgestemd op de principes in de richtlijnen, de ontwikkeling, uitvoering en controle van waterveiligheidsplannen en de versterking van toezichtspraktijken.

Sinds 2014 test de WHO huishoudelijke waterbehandelingsproducten aan de hand van WHO-gezondheidsgebaseerde prestatiecriteria via de WHO International ‘Scheme’ om huishoudwaterbehandelingstechnologieën te evalueren . Het doel van het programma is om ervoor te zorgen dat producten gebruikers beschermen tegen de ziekteverwekkers die diarree veroorzaken en om beleids-, regelgevings- en monitoringmechanismen op nationaal niveau te versterken om een ​​passende targeting en consistent en correct gebruik van dergelijke producten te ondersteunen.

De WHO werkt nauw samen met UNICEF op een aantal gebieden met betrekking tot water en gezondheid, waaronder water, sanitaire voorzieningen en hygiëne in zorginstellingen . In 2015 hebben de twee agentschappen gezamenlijk WASH FIT (Water and Sanitation for Health Facility Improvement Tool) ontwikkeld, een aanpassing van de aanpak van het waterveiligheidsplan. WASH FIT heeft als doel kleine, eerstelijnsgezondheidszorginstellingen in lage- en middeninkomensinstellingen te begeleiden door een continue cyclus van verbetering door middel van beoordelingen, prioritering van risico’s en het definiëren van specifieke, gerichte acties. Een rapport uit 2019 beschrijft praktische stappen die landen kunnen nemen om water, sanitaire voorzieningen en hygiëne in zorginstellingen te verbeteren.

15 redenen om water te drinken

Om goed te kunnen functioneren, hebben alle cellen en organen van het
lichaam water nodig.

1. Het smeert de gewrichten

Kraakbeen, gevonden in gewrichten en de schijven van de wervelkolom, bevat
ongeveer 80 procent water. Langdurige uitdroging kan het
schokabsorberend vermogen van de gewrichten verminderen, wat leidt tot
gewrichtspijn.

2. Het vormt speeksel en slijm

Speeksel helpt ons ons voedsel te verteren en houdt de mond, neus en ogen
vochtig. Dit voorkomt wrijving en schade. Drinkwater houdt ook de
mond schoon. In plaats van gezoete dranken kan het ook tandbederf
verminderen.

3. Het levert zuurstof door het hele lichaam

Bloed is meer dan 90 procent water en vervoert zuurstof naar verschillende
delen van het lichaam.

4. Het verhoogt de gezondheid en schoonheid van de huid

Met uitdroging kan de huid kwetsbaarder worden voor huidaandoeningen en
voortijdige rimpels.

5. Het beschermt de hersenen, het ruggenmerg en andere gevoelige
weefsels

Uitdroging kan de hersenstructuur en -functie beïnvloeden. Het is ook
betrokken bij de productie van hormonen en neurotransmitters. Langdurige
uitdroging kan leiden tot problemen met denken en redeneren.

6. Het regelt de lichaamstemperatuur

Water dat in de middelste lagen van de huid wordt opgeslagen, komt als
zweet naar het oppervlak van de huid als het lichaam
opwarmt. Terwijl het verdampt, koelt het lichaam.

Veel water in het lichaam kan fysieke belasting verminderen als hittestress
optreedt tijdens het sporten. Er is echter meer onderzoek nodig naar deze
effecten.

7, het spijsverteringsstelsel hangt ervan af

De darmen hebben water nodig om goed te werken. Uitdroging kan leiden
tot spijsverteringsproblemen, constipatie en een te zure
maag. Dit verhoogt het risico op brandend maagzuur en maagzweren.

8. Het spoelt lichaamsafval door

Water is nodig bij het zweten en het verwijderen van urine en ontlasting.

9. Het helpt de bloeddruk te handhaven

Een gebrek aan water kan ervoor zorgen dat het bloed dikker wordt, waardoor
de bloeddruk stijgt.

10. De luchtwegen hebben het nodig

Wanneer ze uitgedroogd zijn, worden luchtwegen beperkt door het lichaam in
een poging om waterverlies te minimaliseren. Dit kan astma en
allergieën verergeren.

11. Het maakt mineralen en voedingsstoffen toegankelijk

Deze lossen op in water , waardoor ze verschillende delen van het
lichaam kunnen bereiken.

12. Het voorkomt nierschade

De nieren reguleren vocht in het lichaam. Onvoldoende water kan leiden
tot nierstenen en andere problemen.

13. Het verhoogt de prestaties tijdens het sporten

Sommige wetenschappers hebben voorgesteld dat het consumeren van meer water
de prestaties tijdens zware activiteiten zou kunnen verbeteren.

Meer onderzoek is nodig om dit te bevestigen, maar één beoordeling wees
uit dat uitdroging de prestaties vermindert bij activiteiten die langer
dan 30 minuten duren.

14. Gewichtsverlies

Water kan ook helpen bij gewichtsverlies, als het wordt geconsumeerd in
plaats van gezoete sappen en frisdranken. “Vooraf laden” met
water voor de maaltijd kan overeten helpen voorkomen door een gevoel van
volheid te creëren.

15. Het verkleint de kans op een kater

Tijdens het feesten kan ongezoet sodawater met ijs en citroen afgewisseld
met alcoholische dranken helpen overconsumptie van alcohol te voorkomen.

Kwaliteit drinkwater beschermen

Drinkwater is een eerste levensbehoefte. Het moet daarom schoon en veilig zijn om te drinken. De overheid neemt maatregelen om de kwaliteit van het drinkwater in Nederland te beschermen. Drinkwaterbedrijven zuiveren grondwater en oppervlaktewater om schoon en veilig drinkwater te krijgen.

Wat doet de overheid om de kwaliteit van het drinkwater te beschermen?

Kwaliteitseisen voor drinkwater

Rond de winning, zuivering en levering van leidingwater gelden strenge wettelijke regels.

Ook is vastgesteld hoeveel stoffen en organismen maximaal in het drinkwater mogen voorkomen. Deze wettelijke kwaliteitseisen voor drinkwater staan in het Drinkwaterbesluit. Zo mag drinkwater maar heel kleine hoeveelheden lood bevatten en kwik bevatten (per liter water geldt voor lood 10 microgram en voor kwik 1 microgram). Deze eisen zijn gebaseerd op de Europese Drinkwaterrichtlijn (Engelstalige website).

Eisen aan producten voor drinkwatervoorziening

De producten die drinkwaterbedrijven en installatiebedrijven gebruiken, mogen het  drinkwater niet vervuilen. Bijvoorbeeld kranen en leidingen moeten daarom ook aan kwaliteitseisen voldoen. De regels hiervoor staan in:

Controle op kwaliteit

Drinkwaterbedrijven moeten controleren of de kwaliteit van het geleverde drinkwater voldoet aan de kwaliteitsnormen uit het Drinkwaterbesluit. Zij rapporteren hierover aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Mag mijn drinkwaterbedrijf de levering van water afsluiten als ik niet betaal?

Als u de waterrekening niet betaalt, mag uw drinkwaterbedrijf u niet zomaar afsluiten. Het bedrijf moet u eerst een betalingsherinnering sturen en proberen om u persoonlijk te benaderen. Betaalt u dan nog steeds niet, dan mag het bedrijf de levering van water stoppen.

Waarschuwing vóór afsluiting water

Als u de waterrekening niet betaalt, moet het drinkwaterbedrijf een vaste gang van zaken aanhouden om uw watervoorziening af te sluiten. Als eerste moet het bedrijf u een schriftelijke herinnering sturen. Op deze betalingsherinnering staat altijd:

 • dat u niet wordt afgesloten als dit zeer ernstige gezondheidsrisico’s voor u oplevert. U heeft dan wel een medische verklaring nodig; 
 • de mogelijkheden voor hulp bij schulden;
 • een aanbod van het bedrijf om bepaalde gegevens door te geven aan de schuldhulpverlening. Dit gebeurt alleen met uw schriftelijke toestemming.

Tijdelijk drinkwater na afsluiting

U kunt bij het drinkwaterbedrijf containers met water aanvragen voor tenminste 4 dagen. Ieder persoon van uw huishouden moet minimaal 3 liter drinkwater per dag hebben. Voor 4 dagen is dit dan minimaal 12 liter per persoon.

In deze 4 dagen kunt u contact opnemen met de gemeente over de afsluiting van drinkwater en schuldhulpverlening. De gemeente kan dan met het drinkwaterbedrijf in gesprek gaan om de drinkwaterafsluiting ongedaan te maken.

Energie vergelijken 2020Energie vergelijken kan behoorlijk wat geld opleveren. Je bespaart tot honderden euro’s per jaar. Een verlengingsvoorstel van je huidige energieleverancier levert meestal niet zo veel op. Vergelijken van energieleveranciers zal meestal leiden tot een flinke besparing.

Energieleveranciers vergelijken

Vergelijk energieleveranciers op prijs, looptijd, kwaliteit en duurzaamheid. Je kunt direct overstappen naar 1 van de circa 30 energiebedrijven. Wij helpen je met vergelijken.Versla kalkaanslag met een waterontharder

Waarom Amfa4000?

De Amfa4000 waterontharder van Waterontharder.com is ontwikkeld met Zwitserse precisie. Bij Waterontharder.com staat kwaliteit voorop en gebruiken we alleen de beste onderdelen. De waterontharders worden onderzocht in Zwitserland en met vakmanschap vervaardigd.

Geniet thuis van heerlijk water met de Amfa4000 waterontharder. U merkt direct dat het water minder kalkaanslag veroorzaakt. Binnen enkele dagen ziet u zelf bestaande kalkaanslag verdwijnen.

De compacte waterontharder is binnen 5 minuten te installeren. Het magnetische veld voorkomt vervolgens dat de kalkaanslag zich hecht aan uw leidingen en sanitair. Zo heeft u geen last meer van kalkaanslag in uw badkamer, smaakt uw water lekkerder en gaan huishoudelijke apparaten langer mee.

De Amfa4000 bestelt u gemakkelijk en snel via onze webshop. De waterontharder kost u slechts eenmalig €149,-. Wanneer u vandaag voor 23:59 uur bestelt, bezorgen we de waterontharder de volgende dag.

Prijs voor drinkwater volgend jaar omhoog

Huishoudens gaan volgend jaar meer betalen voor drinkwater. Volgens Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) is dat nodig om de levering van schoon en betrouwbaar drinkwater op peil te houden.De vaste kosten voor een aansluiting stijgen in 2020 met ruim 4 euro naar 66,65 euro. De prijs voor 1000 liter drinkwater gaat met 4 cent omhoog naar 0,60 euro. Door deze veranderingen in de prijs is een gemiddeld huishouden per jaar ongeveer 10 euro meer kwijt. 

Investeringen
De WMD moet de komende tien jaar 180 miljoen euro investeren om het drinkwater goed, schoon en veilig te houden. Het geld is nodig omdat vervuiling door landbouw en industrie de drinkwaterbronnen bereiken. Daardoor zijn waterwin- en pompstations aan het einde van hun leven. 

Daarnaast wordt de hogere prijs van het drinkwater in 2020 veroorzaakt door een stijging van de personeelslasten vanwege een nieuwe cao. Ook heeft de WMD te maken met hogere bouwlasten en gestegen energietarieven. 

Volgens het waterbedrijf staat de tariefstijging los van de afboeking die zij heeft moeten doen in verband met Wildlands.  Door haar verwevenheid met Wildlands verloor de WMD bijna 12 miljoen euro. Ook verloor het bedrijf ruim 13 miljoen euro bij waterprojecten in Indonesië. 

bron